Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1934 av 4. november 2016 om godkjenning av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1934 of 4 November 2016 approving coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2017)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC). Forordning (EU) 2016/1934 godkjenner kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler.

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser:

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Videre skal det tas særlig hensyn til profesjonelle brukere. Det skal også tas særlig hensyn til jord og grunnvann i forhold til behandlet trevirke som ofte utsettes for værpåkjenning. Tiltak skal iverksettes for å beskytte jord, overflatevann og grunnvann; ut fra etiketter og ev sikkerhetsdatablad skal det fremgå at industriell bruk skal foregå på et begrenset område eller på ugjennomtrengelig underlag med oppdemming. Nylig behandlet trevirke skal etter behandling lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag, eller begge deler, for å hindre direkte avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller avhending.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november 2016 og publisert i OJ 5. november.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 762-764
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1934
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro