Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1930 av 4. november 2016 om godkjenning av klorkresol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 6 og 9

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1930 of 4 November 2016 approving chlorocresol as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 2, 3, 6 and 9

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2017)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter klorkresol. Forordning (EU) 2016/1930 godkjenner klorkresol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 6 og 9. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 3 er biocidprodukter til veterinærhygiene. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer.

Ved godkjenning av biocidprodukter skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 2 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere, og videre til barn når produktet benyttes privat og i institusjoner.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 3 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere, og videre til jordmiljøet. For produkter som kan gi rester av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 6 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere når produktet formuleres for å bli konservert og når det konserverte produktet anvendes i papirproduksjon. Videre skal det tas særlig hensyn til spebarn som krabber på en overflate som er rengjort med det konserverte produktet.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 9 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november 2016 og publisert i OJ samme dato.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 749-752
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1930
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro