Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 736/2013 av 17. mai 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2013 vedrørende varigheten av stoffvurderingsprogramme for eksisterende aktive biocidstoffer

Commission Delegated Regulation (EU) No 736/2013 of 17 May 2013 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the duration of the work programme for examination of existing biocidal active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning sikrer harmonisering og en mer helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 528/2012 ivaretar også videreføringen av stoffvurderingsprogrammet i samsvar med direktiv 98/8/EF. Artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 sier at formålet er at dette programmet skal være ferdig innen 14. mai 2014. I en meddelelse fra Kommisjonen til Parlamentet fremføres det at vurderingen av alle eksisterende aktive stoffer som benyttes i biocidprodukter først kan avsluttes 31. desember 2024. Ved forordning (EU) nr. 736/2013 endres derfor artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 ved at ”14. mai 2014” endres til ”31. desember 2024”.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 736/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 736/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover å foreta tilsvarende justeringer av tidsfrister.

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

De endringene som er foretatt i arbeidsprogrammets varighet er nødvendige og foretatt som en konsekvens av arbeidsmengde og arbeidskapasitet i medlemslandene, det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og Kommisjonen.

Status
orordning (EU) nr. 736/2013 ble vedtatt 17. mai 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebeslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2013
Anvendelsesdato i EU
20.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 528/2012)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.04.2017
Anvendes fra i Norge
18.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0736
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro