Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser, i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/903 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a horse rug impregnated with permethrin used for the purpose of controlling nuisance insects in the environment of the horse

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2016/903 er utarbeidet etter henvendelse fra Irland for å få avgjort om et hestedekken som markedsføres for å beskytte hester og deres omgivelser mot insekter (hesteflue og stikkeflue) er et biocidprodukt eller et behandlet produkt eller ingen av disse to. Beslutning (EU) 2016/902 fastslår at hestedekken impregnert med permetrin med formål å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser, ved andre midler enn frastøting og tiltrekking, er å betrakte som et biocidprodukt omfattet av produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 12. mai 2016. Rettsakten ble vedtatt 8. juni 2016 og publisert i OJ 9. juni 2016.. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 95-96
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2016
Anvendes fra i Norge
24.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0903
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro