Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/146 av 1. februar 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/146 of 1 February 2022 determining whether a product containing Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.8.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/146 er utarbeidet etter henvendelse fra Danmark for å få avgjort om et produkt som inneholder alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16)) i en konsentrasjon på 2,4 % som markedsføres som et langtidsvirkende rengjøringsmiddel for å fjerne belegg på treverk, mur, takplater, belegningsstein og andre overflater er et biocidprodukt i henhold til biocidforordningen.

ADBAC/BKC (C12-16) er i vurderingsprogrammet for biocidaktive stoffer bl.a. i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algedrepende midler, som ikke er ment for direkte bruk på mennesker eller dyr). Tilstedeværelse av et arkivstoff over et bestemt konsentrasjonsnivå i et produkt innebærer i praksis, at produktet bekjemper virkningen av en eller flere skadegjørere. Produktet inneholder 2,4 % ADBAC/BKC (C12-16) i og kan anvendes enten ufortynnet eller fortynnet til 50 %, og denne konsentrasjon tilsvarer konsentrasjonen for det samme arkivstoffet i godkjente algefjernende biocidprodukter. Produktet har som formål å forebygge og bekjempe fremvekst av uønskede alger.

Siden produktet inneholder et arkivstoff og har til formål å bekjempe virkningen av en skadegjører ved en virkemåte som ikke er utelukkende fysisk eller mekanisk, bør produktet betraktes som et biocidprodukt i produkttype 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 1. februar 2022 og ble publisert i OJ 3. februar 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.02.2022
Anvendelsesdato i EU
24.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2022
Anvendes fra i Norge
10.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro