Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1497 av 8. september 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder ‘Capsicum oleoresin expeller pressed’ er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1497 of 8 September 2022 determining whether a product containing ‘Capsicum oleoresin expeller pressed’ is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/1497 er utarbeidet etter henvendelse fra Belgia for å få avgjort om et produkt som inneholder "Capsicum oleoresin expeller pressed" og som markedsføres for å avskrekke hunder og katter er et biocidprodukt i henhold til biocidforordningen.

Det ble konkludert at "Capsicum oleoresin expeller pressed" må regnes som et stoff i hht. til definisjonen i REACH-forordningen og dermed også i biocidforordningen. Stoffet brukes for å avskrekke uønskede organismer, i dette tilfellet hunder og katter.

Siden produktet inneholder et arkivstoff og har til formål å avskrekke uønskede organismer ved en virkemåte som ikke er utelukkende fysisk eller mekanisk, bør produktet betraktes som et biocidprodukt i produkttype 19 i henhold til biocidforrodningens artikkel 3(1)(a).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 1. februar 2022 og ble publisert i OJ 3. februar 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet