Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2003 av 8. november 2017 om godkjenning av fludioksonil som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2003 of 8 November 2017 approving fludioxonil as an active substance for use in biocidal products of product-types 7, 9 and 10

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2017/2003 godkjenner fludioksonil som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10.

Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film (overflatefilm). Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, skal sikre at merkingen på det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 7 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på industrielle og profesjonelle brukere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. november 2017 og publisert i OJ 9. november 2017. Rettsakten ble innlemet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.02.2018
Anvendes fra i Norge
15.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro