Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/407 av 3. november 2020 om endring av europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp sitronsyre som et aktivt stoff i vedlegg I

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/407 of 3 November 2020 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include citric acid as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Sitronsyre som biocidaktivt stoff var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Sitronsyre ble godkjent som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr) av beslutning 2016/1938. Det ble også konkludert at sitronsyre ikke utgjør noen risiko av bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på Annex I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble sitronsyre inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i Annex I til biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 3. november 2020 og ble publisert i OJ 9. mars 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.11.2020
Anvendelsesdato i EU
29.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2021
Anvendes fra i Norge
09.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0407
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro