Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1532 of 7 September 2017 addressing questions regarding the comparative assessment of anticoagulant rodenticides in accordance with Article 23(5) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.

Alle medlemsstatene har tidligere oversendt Kommisjonen et antall spørsmål som bør tas i betraktning/følges opp på fellesskapsnivå i sammenheng med den komparative vurderingen som skal utføres knyttet til den forestående regodkjenning av antikoagulerende muse- og rottemidler.

I vedlegget til utkast til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) …/… listes de spesifikke spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler. Ansvarlige myndigheter i medlemsstatene skal ta i betraktning informasjonen som fremkommer basert på spørsmålene, og dermed om antikoagulerende muse- og rottemidler fortsatt kan godkjennes eller forbys.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Høringsdokumenter for rettsakten ligger på Miljødirektoratets hjemmeside, frist for innspill er 13.10.2017.

De fleste aktive stoffene i muse- og rottemidler på det norske markedet er antikoagulanter. Ved eksponering fører de til indre blødninger. Førstegenerasjons stoffer er mindre giftige enn andregenerasjon, de er lettere nedbrytbare og mindre bioakkumulerende. Samtidig kreves det høyere doser for at førstegenerasjons stoffer skal virke. Det er bekymring knyttet til resistensutvikling for antikoagulantene, det vil si at de ikke lenger virker like effektivt.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 14. juli 2017. Rettsakten ble publisert i OJ 8. september 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2017
Anvendelsesdato i EU
28.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 607-612
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2017
Anvendes fra i Norge
21.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1532
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro