Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning 1063/2012 av 13. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om helseregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet til humant konsum og som implementerer rådsdirektiv 97/78/EF om visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinær grensekontroll ved det direktivet

Commission Regulation (EU) No 1063/2012 of 13 November 2012 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2013)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Ull, hår og grisebust og produkter avledet fra dem, omfattes av biproduktregelverket. Forordning EU nr. 142/2011, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009, har også bestemmelser for behandling, omsetning og bruk av ull, hår og bust. Forordning (EU) nr. 1063/2012 endrer den nevnte forordnigen og gir noen lettelser i bestemmelsene om behandling og omsetning av ull og hår. Tørr ubehandlet ull og hår, som er sikkert emballert og sendes direkte til en virksomhet som produserer avledede produkter (f eks tekstiler), utgjør ikke noen fare for å spre sykdommer. Kommer de fra dyr som ikke viser tegn på sykdom som kan overføres til folk eller dyr, er de klassifisert i kategori 3. Forordning (EU) nr. 1063/2012 gir EØS-statene anledning til å unnta ubehandlet ull og hår fra noen av dagens bestemmelser.

Konkrete endringer i forordning (EU) nr. 142/2011

Meldeplikt: Artikkel 20(4) gir EØS-statene anledning til å unnta visse virksomheter fra plikten til å melde fra til tilsynsmyndigheten om hvilke aktiviteter de utfører mht framstilling, transport, behandling, lagring, omsetning, distribusjon bruk eller avhending med ref. til forordning (EF) nr. 1069/2099 art. 23 (1) (a). Artikkelteksten blir nå utvidet med et nytt punkt. Det gir virksomheter som transporterer ubehandlet ull og hår direkte til produksjonsvirksomheter, unntak fra meldeplikt og registrering hos tilsynsmyndigheten. Betingelsen er at ulla/håret er forsvarlig pakket, transporteres direkte til virksomheten der den skal viderebehandles til bruk utenfor næringsmiddelkjeden, eller til en virksomhet som framstiller "mellomprodukter". I alle tilfelle må transporten foregå under forhold som hindrer smittespredning.

Unntak fra visse dyrehelsekrav ved import: Artikkel 25(2) unntar noen importerte produkter eller transittvarer i EU fra visse dyrehelsekrav. Artikkelteksten får tre nye punkter, som utvider unntaket. Det medfører at:

1) Unntaket også vil omfatte ull og hår fra andre dyr enn gris, når de er fabrikkvasket etter en metode der de dyppes i en serie bad med såpevann tilsatt natriumhydroksid eller kaliumhydroksid (lut).

2) Unntaket gjelder også når ull eller hår transporteres direkte til en virksomhet som produserer avledede produkter fra ull og hår til tekstilindustrien, dersom de er behandlet etter minst en av fire alternative metoder. Metodene er: - kjemisk rensing ved bruk av lesket kalk eller natriumsulfid, - desinfisering vha formaldehyd i et lukket kammer i minst 24 timer, - industriell rensing ved å dyppe ulla eller håret i et bad med vannløselig vaskemiddel ved temperatur 60-70o, - lagring ved 37o i åtte dager, ved 18o i 28 dager eller 4o i 120 dager.

3) Unntaket gjelder tørr ull og hår fra andre dyr enn gris, som er forsvarlig pakket og tenkt sendt direkte til en virksomhet som produsere avledede produkter av ull og hår til tekstilindustrien, når ulla eller håret innfrir alle tre følgende krav:

i) er produsert minst 21 dager før de introduseres i EØS-området. De skal komme fra en tredjestat eller region i en tredjestat som er listeført i vedlegg II del I i forordning (EU) nr. 206/2010 og som er godkjent for import til EU av ferskt drøvtyggerkjøtt og det ikke stilles krav om tilleggsgarantier. Eksportstaten eller -regionen må videre være fri for munn- og klauvsjuke. I tilfelle ull/hår kommer fra småfe, må staten/regionen være fri for sauekopper og geitekopper, i tråd med kriteriene som går fram av direktiv 2004/68/EF.

ii) Importen skal følges av en importerklæring, i samsvar med vedlegg XV, kapittel 21 i til forordning (EU) nr. 142/2011.

iii) Importerklæringen skal legges fram for dokumentkontroll på en EU-godkjent veterinær grensekontrollstasjon, som er listeført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. Dokumentkontrollen skal utføres i samsvar med artikkel 4(3) i direktiv 97/78/EF, og dokumentet må godkjennes.

Nye definisjoner: I vedlegg I Definisjoner, er pkt. 31 om ubehandlet ull og pkt. 32 om ubehandlet hår utvidet. For begge definisjonen er to nye punkter tatt inn. De er ordrett like og sier at hhv ull og hår skal være produsert av andre dyr enn griser og skal ha gjennomgått en fabrikkvasking som referert i pkt. 1. ovenfor, eller tenkt brukt og behandlet slik det framgår av pkt. 2 ovenfor.

Spesielle krav til ull og hår: I vedlegg XIII, kapittel VII er pkt. A (2) om råmateriale utvidet. Det sier nå innledningsvis at forflytning av grisebust og ull og hår fra andre dyr enn griser fra områder der afrikansk svinepest er endemisk, er forbudt. De samme unntakene som gjelder i dag er imidlertid videreført og også utvidet til å gjelde ull og hår (mot tidligere bare bust).

I samme vedlegg og kapittel er pkt. B om sluttpunkt for ull og hår utvidet. Det er satt visse krav til ull og hår fra andre dyr enn gris, for at de skal kunne omsettes uten restriksjoner. Kravene er at ull og hår skal ha gjennomgått de samme behandlingsmåtene som er nevnt i pkt. 1 og 2 ovenfor.

Vedlegg XIV, kapittel II, seksjon I inneholder en tabell over spesielle krav til importerte forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, eller for tilsvarende produkter i transitt. Rad 8 "Ubehandlet ull og hår" i tabell 2, er utvidet i tråd med den nye definisjonen, importbetingelsene, krav til tredjestat det importeres fra og til en importerklæring i samsvar med bestemmelsene i artiklene i rettsakten.

I vedlegg XV blir malen for den nye importrerklæringen tatt inn i sin helhet, sammen med alle de andre dokumentmalene. Erklæringen inneholder i del I opplysninger om forsendelsen og i del II erklæringen. Det understrekes at den bare er for veterinære formål og skal følge forsendelsen til grensekontrollstasjonen. Importerklæringen skal være på et av de offisielle språkene i det landet forsendelsen først kommer inn i EU og et av de offisielle språkene i landet som er det endelige bestemmelsestedet, ved transitt.

Bestemmelsene i rettsakten er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Den trådte i kraft i EU 4. desember 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i den kommende forskriften om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Forskriften vil implementere forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, begge med senere endringer. Forskriften er ennå ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Unntak som fritar virksomheter som transporterer råull og hår fra meldepliktregistrering, fører til mindre arbeid både for virksomhetene og for Mattilsynet. Det vesentligste av ull som brukes av ullvarefabrikker/tekstilindustri i Norge importeres fra tredjestater, men en liten del importeres også fra EU. All importull er delvis foredlet og har gjennomgått både vaske- og/eller renseprosesser eller andre behandlingsmåter, avhengig hvor ulla kommer fra. At det nå åpnes for flere aktuelle behandlingsmåter for ull som innføres, og dokumentasjonen med en ny importerklæring, vil gi ullvarefabrikkene flere valgmuligheter og enklere rutiner for import av ull. Kravene, som skal tilfredsstilles for import, er tilstrekkelige for å forebygge mot smittespredning med ull og hår. Det stilles dyrehelsemessige krav til de landene som eksporterer, og ull/hår skal være godt emballert og leveres direkte til ullvarefabrikk.

Norsk ull blir sendt til vasking i England og kommer tilbake i foredlet tilstand. Dette klassifiseres som "bearbeiding i utlandet" og er ikke pålagt toll eller andre begrensninger. Prosessen ulla gjennomgår tilfredsstiller allerede kravene til behandling i forordningen. Forskriftsendringen vil derfor ikke få konsekvenser for dagens håndtreing av norsk ull.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Endringene som er foreslått i biproduktregelverket, vil ikke føre til merarbeid hverken for Mattilsynet eller virksomhetene. Import av ull vil fortsatt være dyrehelsemessig trygg. Den gir importører større valgfrihet, da det er flere muligheter for hvordan ulla kan være behandlet før eksport.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2012
Anvendelsesdato i EU
04.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisforordning (EF) nr. 1069/2009 (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.09.2016
Anvendes fra i Norge
14.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro