Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/762 av 9. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til mikrobiologiske standarder for rått kjæledyrfôr, krav til godkjente virksomheter, tekniske parametere som gjelder for den alternative Brookes gassifiseringsprosessmetoden og hydrolyse av smeltet fett, og eksport av bearbeidet husdyrgjødsel, visse blodtyper, blodprodukter og spesielle produkter

Commission Regulation (EU) 2020/762 of 9 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards microbiological standards for raw petfood, requirements concerning approved establishments, technical parameters applicable to the alternative method Brookes' gasification process and hydrolysis of rendered fats, and exports of processed manure, certain blood, blood products and intermediate products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører ulike materielle endringer i kravene til virksomheter som håndterer animalske biprodukter, justerer de tekniske parametrene for bruk av en alternativ bearbeidingsprosess og gjør visse lettelser i adgangen til eksport av animalske biprodukter

Forordningen åpner for at virksomheter hvor animalske biprodukter oppstår, typisk slakterier, kan tillates å lagre de animalske biproduktene på virksomheten ved ensilering, forutsatt at produktene ved videre omsetning betraktes som ubearbeidede.

Videre fastsettes det visse mikrobiologiske kriterier for rått kjæledyrfôr og det fastsettes regler om merking av slike produkter. Kommisjonen ønsker med forslaget å sikre at slik fôr kan anvendes trygt ved å anvende de prosesshygieniske kriterier som gjelder ved produksjon av kjøtt til konsum.

Forordningen tilpasser kravene til temperatur ved en alternativ bearbeidingsprosess, slik at de samsvarer med gjeldende krav til forbrenning av animalske biprodukter.

Forordningen bestemmer vilkår for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel og blod og blodprodukter.

Forordningen gjør i tillegg noen mindre formelle endringer og presiseringer i regelverket, herunder unntak for visse gjenstander i naturhistoriske samlinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske myndigheter, næringen eller andre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
30.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0762
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro