Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1261 av 12. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 angående en alternativ metode for prosessering av visse typer fett til bruk i produksjon av biodiesel

Commission Regulation (EU) 2017/1261 of 12 July 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards an alternative method for processing certain rendered fats

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for en alternativ metode for bruk av visse typer fett til bruk i produksjon av biodrivstoff.

Metoden beskrives som «continuous multiple-step catalytic hydro-treatment» og ble foreslått av finske myndigheter for bearbeiding av animalsk materiale i kategori 1 til bruk i biodrivstoff. Metoden er vurdert av EUs "European Food Safety Authority" (EFSA) som en trygg alternativ metode og sluttproduktene etter bearbeidingen vurderes også som helsemessig trygge av EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14.september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. For næringsaktører som produserer biodrivstoff medfører endringen at de kan velge å ta i bruk en ny metode for bearbeiding dersom de ønsker det. Endringen må anses positiv for næringsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2017
Anvendelsesdato i EU
02.08.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.04.2018
Anvendes fra i Norge
25.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1261
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro