Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 hva angår parametre for transformasjon av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt krav til import av fôr til selskapsdyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel

Commission Regulation (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports of petfood and for the export of processed manure

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter ordinær prosedyre.

Rettsakten presiserer at i tilfeller hvor land åpner for andre prosesskrav enn de som angis i forordning (Eu) nr.142/2011, når det gjelder omgjøring av animalske biprodukter til biogass og kompost, så kan restproduktene kun benyttes nasjonalt.

Videre klargjør rettsakten at bearbeidet kjæledyrfôr fra fiskeprodukter skal behandles likt med rått kjæledyrfôr fra det samme utgangsmaterialet. Import av bearbeidet kjæledyrfôr fra fiskeprodukter har tidligere vært underlagt en strengere regulering enn rått kjæledyrfôr fra samme utgangsmateriale og dette blir nå likestilt. Rettsakten oppstiller også vilkår for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Rettsakten antas å lette handelen med animalske biprodukter og forventes å gi positive økonomsike konskevnser for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten:

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 26-29
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro