Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1262 av 12. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

Commission Regulation (EU) 2017/1262 of 12 July 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for at andre typer gjødsel enn fjørfegjødsel skal kunne benyttes som brensel i små forbrenningsanlegg. Fjørfegjødsel er alt tillatt benyttet som slikt brensel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Rettsakten vil gi virksomheter en utvidet mulighet for å avhende landdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2017
Anvendelsesdato i EU
02.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.04.2018
Anvendes fra i Norge
25.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1262
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro