Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/735 av 2. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøttbeinmel som brensel i forbrenningsanlegg

Commission Regulation (EU) 2020/735 of 2 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of meat-and-bone meal as a fuel in combustion plants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2020)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder forslag til rettsakt som endrer forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder bruk av kjøttbeinmel som drivstoff ved forbrenningsanlegg. Forslaget skal introdusere dyrehelsevilkår og miljøgrenser for utslipp ved slik bruk av kjøttbeinmel i anlegg med total termisk input på opp til 50MW.

Kjøttbeinmel består av animalsk protein som oppstår ved bearbeiding av animalske biprodukter i katergori 1 og 2. Materialet avhendes hovedsaklig gjennom forbrenning og bransjen har utviklet en teknologi for å kunne anvende materialet som brensel i en slik prosess. Å utnytte materialet til brensel heller enn at det utelukkende forbrennes gir en mer bæredyktig utnyttelse av materialet gjennom at varmen i prosessen kan utnyttes.

Biproduktregelverket inneholder allerede regler om at visse typer animalske biprodukter kan anvendes som brensel i en slik prosess, herunder husdyrgjødsel. Den foreslåtte endringen vil gjennomføres ved at den aktuelle bestemmelsen som åpner for at husdyrgjødsel kan brukes slik utvides til å omfatte kjøttbeinmel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomheter eller myndighetene i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.06.2020
Anvendelsesdato i EU
23.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0735
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro