Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/786 av 8. mai 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 angående definisjonene av fiskemel og fiskeolje

Commission Regulation (EU) 2017/786 of 8 May 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the definitions of fishmeal and fish oil

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.1.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for bruk av sjøstjerner ved produksjon av fiskeolje og fiskemel. Forslaget omfatter kun sjøstjerner som fanges som bifangst i områder med skjelloppdrett og ikke sjøstjerner som fanges som bifangst på vanlige fiskefartøyer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2017
Anvendelsesdato i EU
10.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 30-32
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0786
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro