Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til overgangstiltak for eksport av kjøttbeinmel som brensel til forbrenning

Commission Regulation (EU) 2021/899 of 3 June 2021 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for the export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler eksport av kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) fra Irland til Storbritannia for forbrenning. En av måtene å disponere kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) er ved forbrenning. Irland har ikke egne anlegg skom kan forbrenne kategori-1 kjøttbeinmel og er avhengig av å eksportere dette materialet til Storbritannia. Det er ikke tillat å eksportere kategori-1 kjøttbeinmel til forbrenning. Før 31/12-2020 da Storbritannia var medlem av EU var dette samhandel og ikke noe problem. Etter at Storbritannia gikk ut av EU 31/12-2020 er dette ikke tillat. Det åpnes nå for at det kan eksporteres kategori-1 kjøttebinmel fra Irland til Storbritannia i påvente av at Irland bygger sitt eget forbrenningsanlegg.

Det stilles følgende krav:

• Irske myndigheter skal godkjenne eksporten

• Forebrenningsanlegget i Storbritannia må være godkjent for forbrenning av kategori-1 kjøttbeinmel

• Materialet må være behandlet med metode 1 (trykksterilisering)

• Skal være merket med glyceroltriheptanoate (GTH)

• Materialet skal gå direkte fra produsent til forbrenningsanlegg uten mellomlagring i forseglede kontainere.

• eksporten skal skje via. grensekontrollstasjon.

• forsendelsen skal meldes i TRACES

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller industrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2022
Anvendes fra i Norge
07.02.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0899
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro