Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til overgangsordninger for eksport av kjøtt- og benmel som brensel til forbrenning

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for the export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler eksport av kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) fra Irland til Storbritannia for forbrenning. En av måtene å disponere kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) er ved forbrenning. Irland har ikke egne anlegg skom kan forbrenne kategori-1 kjøttbeinmel og er avhengig av å eksportere dette materialet til Storbritannia. Det er ikke tillat å eksportere kategori-1 kjøttbeinmel til forbrenning. Før 31/12-2020 da Storbritannia var medlem av EU var dette samhandel og ikke noe problem. Etter at Storbritannia gikk ut av EU 31/12-2020 er dette ikke tillat. Det åpnes nå for at det kan eksporteres kategori-1 kjøttebinmel fra Irland til Storbritannia i påvente av at Irland bygger sitt eget forbrenningsanlegg.

Det stilles følgende krav:

• Irske myndigheter skal godkjenne eksporten

• Forebrenningsanlegget i Storbritannia må være godkjent for forbrenning av kategori-1 kjøttbeinmel

• Materialet må være behandlet med metode 1 (trykksterilisering)

• Skal være merket med glyceroltriheptanoate (GTH)

• Materialet skal gå direkte fra produsent til forbrenningsanlegg uten mellomlagring i forseglede kontainere.

• eksporten skal skje via. grensekontrollstasjon.

• forsendelsen skal meldes i TRACES

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller industrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet