Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1699 av 22. september 2021 om endring av vedlegg VII til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til malene for hygienesertifikat for forflytning av forsendelser av animalske biprodukter fra restriksjonssoner som er opprettet for å forebygge og bekjempe visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1699 of 22 September 2021 amending Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the model health certificate for movements of consignments of animal by-products from restricted zones established for the prevention and control of certain listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/687 om regler for forebygging og kontroll med listeførte sykdommer fastsetter detaljerte bestemmelser om bekjempelse og kontroll av listeførte sykdommer. Forordningen er en del av ny dyrehelselov. Artikkel 22 i denne forordningen slår fast at forflytting av animalske biprodukter fra restriksjonssoner skal følges av et helsesertifikat (punkt 5). Det åpnes også for et alternativt system for sporbarhet av disse produktene (punkt 6). Forordning (EU) 2021/1699 etablerer derfor et modell helsesertifikat for forflytting av forsendelser av animalske biprodukter ut fra restriksjonssoner ved bekjempelse av listeførte sykdommer. Dette dokumentet skal brukes i TRACES NT og følger standard utforming i TRACES NT. Hensikten med helsesertifikatet er å begrense faren for smittespredning siden all transport av produkter i utgangspunktet utgjør en smittespredningsrisiko. En offentlig veterinær skal skrive under på helsesertifikatet og bekrefte hvor biproduktene stammer fra, og at kravene i artikkel 22 i forordning (EU) 2020/687 er oppfylt. Dette gjør forflyttingen tryggere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.09.2021
Anvendelsesdato i EU
17.10.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1699
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro