Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/757 av 8. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Regulation (EU) 2020/757 of 8 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the traceability of certain animal by-products and derived products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppstiller kriterier for hvordan virksomheter skal gå fram dersom de ønsker å sende fiskeoljer eller fiskemel til detoksifisering i et annet EØS-land.

Fiskeoljer og fiskemel som skal benyttes til fôr inneholder noen ganger fremmedstoffer over de verdier som er tillatt i fôr. I slike tilfeller vil det kunne være et alternativ for virksomheten å detoksifisere/rense materialet slik at materialet kan benyttes til fôr.

Animaliebiproduktregelverket har ikke tidligere hatt harmoniserte vilkår for hvordan virksomheter skal gå fram dersom de ønsker å få denne detoksifiseringen gjort i et annet EØS land.

Rettsakten oppstiller vilkår for animaliebiprodukter i kategori 3 og krever at virksomheten som ønsker å sende materialet til et annet EØS land innhenter samtykke fra mottakerlandet før materialet sendes. Mottakerlandet skal svare på søknaden gjennom å returnere søknaden ferdig utfylt og avsenderstaten skal varsle mottakerstaten gjennom TRACES når materialet sendes. Rettsakten er tydelig på at den ikke kommer til anvendelse dersom det aktuelle materialet i kategori 3 plasseres på markedet av virksomheten og forhøyede nivåer av fremmedstoffer avdekkes gjennom tilsyn fra myndighetene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke skal anvendes til konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.06.2020
Anvendelsesdato i EU
29.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0757
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro