Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse insektprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1925 av 5. november 2021 om endring av visse vedlegg til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til kravene som gjelder når visse insektprodukter bringes i omsetning, og tilpasning av en inneslutningsmetode

Commission Regulation (EU) 2021/1925 of 5 November 2021 amending certain Annexes to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the requirements for placing on the market of certain insect products and the adaptation of a containment method

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold

Frass og ny godkjent insektart

Det er økende interesse for oppdrett av insekter til mat og fôr i EU, også i Norge. Ved oppdrett av insekter oppstår store mengder av det som kalles frass. Frass er en blanding av ekskrementer fra insektene, rester av fôrsubstratet og eventuelt døde insekter. Det har ikke vært en felles definisjon av frass og håndtering har blitt håndtert ulikt mellom land i EU/EØS. Det har derfor vært behov for å regulere dette for å sikre lik og trygg håndtering.

Definisjonen av frass er satt inn i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg I, punkt 61: «Frass»: en blanding av ekskrementer fra oppdrettede insekter, fôrsubstratet, deler av oppdrettede insekter, døde egg og med et innhold av døde insekter som ikke overskrider 5 % av volumet og 3 % av vekten».

Frass inkluderes i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XI, kapittel I, avsnitt 2, sammen med guano fra flaggermus, bearbeidet husdyrgjødsel og produkter framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel. Dette betyr at frass ikke kan benyttes som ubearbeidet husdyrgjødsel, men må bearbeides ved minst 70 °C i minst en time for å kunne omsettes i EU/EØS.

Silkeorm (Bombyx mori) er inkludert i listen over godkjente insektarter som kan benyttes til produksjon av bearbeidet animalsk protein (PAP) (forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg X, kapittel II, avsnitt 1.A, punkt 2).

Endringer som følge av Brexit

Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg IX, kapittel V angir inneslutningsmetoder og hvilke land som har godkjent de ulike metodene. Storbritannia er inkludert i listen for to av metodene. Som følge av Brexit er det nødvendig å endre denne listen. Nord-Irland er derfor inkludert i listen over land som har godtatt aerob modning og lagring av selvdøde svin og visse andre typer materiale fra svin med etterfølgende forbrenning eller samforbrenning (metode A). Det samme gjelder for hydrolyse med etterfølgende disponering (metode B). Hydrolyse med etterfølgende disponering kan i dag bare brukes for svin, og blir nå utvidet til også å gjelde fjørfe og kanin.

Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel II, avsnitt 11, tabell 3 angir liste over virksomheter i tredjeland som det er mulig å importere fotografisk gelatin fra, og over hvilken grensekontrollstasjon dette kan skje. Grensekontrollstasjoner i Storbritannia er fjernet fra denne listen. I samme liste er navnet på Den tsjekkiske republikken (Czech Republic) endret til Tsjekkia (Czechia) (i den gjeldende norske versjonen står det Tsjekkia).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2021
Anvendelsesdato i EU
28.11.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1925
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro