Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards conditions for exports of certain organic fertilisers and soil improvers containing Category 2 materials

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel V fastsetter regler som gjelder for eksport av visse avledede produkter.

Bearbeidet husdyrgjødsel kan brukes som en bestanddel for å utelukke etterfølgende anvendelse av organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale til fôringsformål. Reglene for eksport av husdyrgjødsel endres slik at det blir mulig å eksportere bearbeidet husdyrgjødsel, som inngår som blandingskomponent i kjøttbeinmel av kategori 2-materiale.

Etter en EFSA-rapport som konkluderte med lav risiko for spredning av BSE fra bearbeidet animalsk protein, ble det i 2019 gitt regler for eksport av gjødselprodukter basert på kategori 3-materiale. Kategori 2-materiale utgjør imidlertid ingen økt risiko i forhold til kategori 3-materiale med tanke på BSE. Eksport av kategori 2 organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel, blir derfor tillatt på visse vilkår.

Vilkår:

• Må være pakket i forbrukerpakninger på maksimalt 50 kg

• Volumet kan ikke overskride 90 % kjøttbeinmel

• Minst 10 % av volumet må være et materiale som gjør det uegnet som fôr (husdyrgjødsel, urin, kalk, mineralgjødsel eller et annet materiale godkjent av Mattilsynet)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet