Biproduktforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 595/2010 av 2. juli 2010 som endrer vedlegg VIII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Commission Regulation (EU) No 595/2010 of 2 July 2010 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten tilføyer ferskt blod og behandlet blod til vedlegg VIII kapittel V som tidligere kun gjaldt krav til serum fra dyr av hestefamilien (som teknisk produkt). Dette er en utvidelse. I tillegg gis det strengere dyrehelsekrav til blodet som skal omsettes i EU og krav til der blodet er tappet. For blodprodukter må enten dyrehelsekravene oppfylles eller blodproduktet må behandles for å sikre sykdomsfrihet. I tillegg må forholdsregler tas for at blodproduktene ikke blir kontaminert under produksjon, håndtering og emballering. Det er også et nytt krav om at blod og blodprodukter ved samhandel skal være i ugjennomtrengelige beholdere og merket med ”blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien – ikke til bruk som fôr eller konsum”. Importkravene viser nå til kravene for samhandel. Det er et nytt krav om at ubehandlede blodprodukter skal komme fra dyr av hestefamilien som er fra besetninger som i minst tre måneder før tapping ikke har hatt afrikansk hestesykdom (African horse sickness), jf. direktiv 90/426/EØF, eller vesicular stomatis (for seks måneder), mens glanders er fjernet fra listen. Det er nå spesifisert at behandlede blodprodukter (i motsetning til ubehandlet blod eller blodprodukter) må komme fra tredjeland som det er tillatt å importere hestekjøtt ifra, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 (også endret i vedlegg XI). Det er også lagt til at blodprodukter må komme fra godkjente tekniske anlegg som oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 1774/2002. Helsesertifikatet for import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien (vedlegg X kapittel 4 (A)) er oppdatert i henhold til de nye kravene. I helsesertifikatet for import av blod og blodprodukter fra andre dyr enn hest (vedlegg X kapittel 4 (D)) er det gjort noen mindre endringer uten betydning.

Rettsakten tilføyer et nytt kapittel (kapittel XV) til vedlegg VIII som gjelder horn og hornprodukter (unntatt hornmel), hover og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på produksjon av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Det er gitt dyrehelsekrav og krav til emballasje og merking (”ikke for humant konsum”). Varer importert fra tredjeland skal følges av et helsesertifikat, se nytt sertifikat i vedlegg X kapittel 18.

Små endringer er også gjort i helsesertifikatet for melk og melkeprodukter (vedlegg X kapittel 2) ved at kravet om at det har gått 21 dager siden mysen var produsert (enten med eller uten transporttiden) gis som alternativ til lav pH. Vedlegg XI med lister over tredjeland de enkelte produktene kan importeres fra, er endret for å ha oppdaterte henvisninger til annet EU-regelverk (for eksempel forordning (EF) nr. 206/2010), samt de endringene som nevnt over. Det er tilføyd en liste (vedlegg XI del XVIII) som sier at hornprodukter som nevnt over kan importeres i fra alle tredjeland.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Etter kontakt med kunnskapsinstitusjonene antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet utover endringen av forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2010
Anvendelsesdato i EU
28.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 481-506
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2011
Anvendes fra i Norge
09.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0595
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro