BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 av 19. mars 2019 om harmonisering av brutto nasjonalinntekt (BNI) etter markedspriser (BNI-forordningen) og om oppheving av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rammeverket for harmonisering av brutto nasjonalinntekt etter markedspriser er i dag regulert i rådsdirektiv nr. 89/130. Ved ny forordning (EU) nr. 2019/516 oppheves denne og kommisjonsforordning nr. 1287/2003, begge i dag innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Brutto nasjonalinntekt (BNI) utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. Det er behov for å gjøre dette aggregatet ytterligere sammenliknbart, pålitelig og fullstendig. Det er avgjørende at BNI data er sammenlignbare på tvers av land, og at relevante definisjoner og regnskapsregler i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i den europeiske union (ESA 2010) overholdes. Forordning (EU) nr. 549/2013 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI (statistikk) med noen tilpasninger for Norge, og et hovedformål med den nye forordningen er å tilpasse rapporteringen til ESA 2010.

Forordningen er av teknisk karakter og beskriver blant annet at BNI skal defineres i samsvar med ESA 2010, frister og innholdet i rapportering til Eurostat, påkrevd dokumentasjon i form av en oversikt av kilder og metoder som er anvendt i beregningen av BNI og komponentene i BNI i samsvar med ESA2010 samt kommisjonen sine prosedyrer for kontrollering av beregningene ved BNI komitteen.

Forordningen gir også kommisjonen ved Eurostat myndighet til å vedta delegerte forordninger under bestemte betingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro