BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1546 av 23. oktober 2020 om fastsettelse av strukturen på og de detaljerte retningslinjene for fortegnelsen over kildene og metodene som brukes til å utarbeide bruttonasjonalinntektsaggregater og deres komponenter i samsvar med det europeiske nasjonalregnskapssystemet (ENS 2010)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1546 of 23 October 2020 establishing the structure and detailed arrangements of the inventory of the sources and methods used to produce gross national income aggregates and their components in accordance with the European System of Accounts (ESA 2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/516 regulerer beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) som utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. I henhold til forordning (EU) nr. 2019/516 skal landene også levere en oversikt over kilder og metoder brukt i produksjonen av BNI som spesifiseres nærmere i denne gjennomføringsforordningen. Det er avgjørende at BNI er sammenliknbart på tvers av landene, at oversikten over kilder og metoder er konsistent med relevante deler av regelverket for det europeiske nasjonalregnskapssystemet (ESA 2010) samt at oversikten oppdateres jevnlig og produseres med en lik struktur på tvers av land.

Artikkel 1 i gjennomføringsforordningen fastslår en felles kapittel struktur med i alt 10 kapitler for oversikten over kilder og metoder, og innholdet i såkalte prosess-tabeller som blant annet tallfester estimater i ulike faser av prosessen med å estimere BNI og relativ størrelse på benyttede datakilder og justeringer gjort i prosessen. Artikkel 2 beskriver detaljer som er i samsvar med ESA 2010, og andre krav til beskrivelsen av datakilder og metoder. Artikkel 3 fastslår at oversikten over kilder og metoder skal leveres til kommisjonen innen 31 desember 2021, og oppdateringer i oversikten skal gjøres senest innen 12 måneder etter større endringer i datakilder eller metoder brukt for å estimere BNI. Som et minimum skal oversikten oppdateres hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for nasjonalregnskapet. De økonomiske konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2020
Anvendelsesdato i EU
15.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1546
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro