Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/391/EU av 8. juli 2010 som endrer vedleggene til vedtak 93/52/EØF ved å inkludere Litauen og regionen Molise i Italia på listen over medlemsstater og regioner i disse som er frie for brucellose (B. melitensis) og som endrer vedleggene til vedtak 2003/467/EF ved å inkludere visse administrative regioner i Italia som offisielt frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose

Commission Decision 2010/391/EU of 8 July 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Lithuania and the region of Molise in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain administrative regions of Italy as officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic-bovine-leukosis

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II i vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis: Litauen og regionen Molise i Italia oppfyller nå kravene til fristatus iht. direktiv 91/68/EØF og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedlegg I, II og III i vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: Flere provinser og regioner i Italia oppfyller nå kravene til fristatus iht. direktiv 64/432/EØF for en av disse sykdommene, og erklæres derfor frie for den aktuelle sykdom.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk. Land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2010
Anvendelsesdato i EU
04.08.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 383-387
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0391
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro