Brannegenskaper for veggbekledninger

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/82/EU av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggevarers yteevne med hensyn til reaksjon ved brann når det gjelder dekorativ veggbekledning i ruller og i form av paneler

Commission Decision 2010/82/EU of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards decorative wallcoverings in roll and panel form

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2010)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er fattet til gjennomføring av EØS-avtalens artikkel 23 første ledd litra a, særlig bilag II, Rådsdirektiv 89/106/EØF, jf. direktivets artikler 20 (2) og 12 (2) litra b. Vedtaket er publisert i Official Journal nr. L38 av 11. februar 2010.Bestemmelsene om brannklassifisering vil bli nedfelt i harmoniserte standarder utarbeidet av CEN og EOTAs retningslinjer for de nevnte varegrupper.

Gjeldende rett
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kapittel V gjennomfører Rådsdirektiv 89/106/EØF og kommisjonsvedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktiv, herunder det foreliggende vedtak.

Merknader

Norske interesser
Vedtaket innebærer at produsenter av de aktuelle byggevarene må underlegge sine produkter felles-europeiske regler. Dette ses på fra norsk side som en fordel bl.a. med hensyn til å bygge ned handelshindringer samt ivareta grunnleggende krav med hensyn til sikkerhet og andre aspekter som er viktige for den allmenne velferd uten at nåværende og berettigede vernenivåer i medlemsstatene blir redusert. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det stående byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet og i Kommisjonens ekspertgruppe på brann.

Forhandlingssituasjon
Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for de nevnte varegruppene. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få fram nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg.

Andres synspunkter
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder, og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Rettslige konsekvenser
Dokumentasjonsplikten som er nedfelt i teknisk forskrift, jf. Byggevaredirektivet, gir hjemmel til å stille krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved gjennomføring av de harmoniserte standardene (hNS EN), og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for yttlerigere endringer av regelverket.

Vurdering
Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
03.03.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 81-82
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0082
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro