Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 327/2010 av 21. april 2010 om godkjenning av en ny bruk av 3-fytase som tilsetningsstoff til fôr til alle mindre fuglearter unntatt ender ender og til prydfugler

Commission Regulation (EU) No 327/2010 of 21 April 2010 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase as a feed additive for all minor avian species, other than ducks, and for ornamental birds (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler enzympreparatet 3-fytase, som nå er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til alle mindre fjørfearter, unntatt ender, og til prydfugler. Preparatet er framstilt av en Aspergillus niger (CBS 101.672) som er GMO. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og -kalkun, til verpehøner, ender og griser. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1600. Godkjenningen er gitt til firmaet BASF SE og har varighet til 12. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefeter også at det har positiv påvirkning på fordøyelsen av fôr. 3-fytasen anbefales brukt i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor, og anbefalt tilsetning i fullfôr til de nevnte fjørfeartene er 300-500 FTU/kg, der FTU er måleenhet for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan nå benytte et enzympreparat, som allerede er godkjent i en del fjørfefôr, i fôr til "hobbyfjørfe" og prydfugler. Det vil være en forenkling at enzymet får utvidet bruksområde. Videre åpnes det for å tilsette 3-fytasen i fôr til mindre fjørfearter, og slik tilsetning kan det være behov for, avhengig av hvilke fôrmidler som inngår i fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2010
Anvendelsesdato i EU
12.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 9-10
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0327
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro