Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 923/2014 av 25. august 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av aluminiumslakker av riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmiddelkategorier og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for riboflaviner (E 101)

Commission Regulation (EU) No 923/2014 of 25 August 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of aluminium lakes of riboflavins (E 101) and cochineal, carminic acid, carmines (E 120) in certain food categories and Annex to Regulation (EU) No 231/2012 as regards the specifications for riboflavins (E 101)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.12.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) godkjennes for bruk i visse næringsmiddelkategorier. Rettsakten endrer også spesifikasjonene for riboflavin (E101) i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

European Food Safety Authority (EFSA) vurderte eksponeringen av aluminium fra aluminiumholdige tilsetningsstoffer i 2008, og senket på grunn av denne risikovurderingen det tolerable ukentlige inntak (TWI) for aluminium til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. For å sikre at den reviderte TWI ikke overskrides, ble betingelsene for bruk og bruksnivåer for aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler, inkludert aluminiumslakker av fargestoffer, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012. Forordningen flytter aluminiumslakker av fargestoffer fra tabell 1; alle fargestoffer i del B i vedlegg II til en ny tabell 3; fargestoffer som kan brukes i form av lakker i del A av vedlegg II. Denne endringen førte til at bare de fargestoffene med kombinert grenseverdi kan benyttes i lakkform. I de næringsmiddelkategoriene der disse er tillatt, er det innført bestemmelser om maksimumsgrenser for aluminium som kommer fra aluminiumslakkene.

Aluminiumslakkene av fargestoffene er mer lys-, pH- og varmestabile. Disse forbedrede teknologiske egenskapene forhindrer fargeblødning og falming og aluminium-fargestoff-komplekset gir en annen fargetone enn fargestoffet i seg selv. Disse egenskapene gjør at aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) oppfyller et teknologisk behov i enkelte næringsmidler som skal varmebehandles eller ha en farge som ikke kan oppnås med de vanlige fargestoffene.

Godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin er et alternativ til allerede godkjente aluminiumslakker av andre gule farger i næringsmidler. Videre er de forespurte brukermengdene for aluminiumslakker av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) lave og utvidelsen av bruk er enten til nisjeprodukter eller til produkter som barn vanligvis ikke spiser. Det blir tillatt et høyere brukernivå i pasteurisert fiskerogn for å kunne garantere en stabil farge i løpet av lagringstiden for produktet.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008, skal Kommisjonen be EFSA vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringene ikke medfører økt helsemessig risiko. Da godkjenningen av aluminiumslakker av riboflavin og utvidet bruk av aluminiumslakker av (E 101) kochenille, karminsyre og karminer (E 120) ikke har noen betydelig innvirkning på den totale eksponering for aluminium, har ikke EFSA blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Forordningen endrer spesifikasjonene ved at en setning om at riboflavin (E 101i) og riboflavin-5-fosfat (E 101ii) kan benyttes i form av aluminiumslakker.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 25. august 2014, dvs. 15. september 2014

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene når det gjelder godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmidler verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) ikke fører til økt eksponering av aluminium. Utvidet bruk av aluminiumslakker av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) er hovedsakelig i næringsmidler som det ikke forventes at barn spiser og angitte bruksmengder medfører ikke økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmidler vil gi mer fargestabile produkter og at den økte eksponeringen av aluminium ikke fører til økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2014
Anvendelsesdato i EU
15.09.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 214-220
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2015
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0923
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro