Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1725 av 28. september 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i bilag II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243)

Commission Regulation (EU) 2015/1725 of 28 September 2015 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Ethyl lauroyl arginate (E 243)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av renhetskriterier og spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243).

Etyllaurylarginat er et konserveringsmiddel godkjent for bruk i næringsmidler. Den nåværende spesifikasjonen definerer etyllaurylarginat som syntetiseres ved forestring av arginin med etanol, etterfulgt av en reaksjon mellom esteren og laurylklorid. Det resulterende etyllaurylarginatet utvinnes som hydrokloridsalt, som blir filtrert og tørket. Søkeren anser at nåværende definisjon er for bred. Søker mener også at definisjonen bør reflektere detaljer som temperatur og pH, som ble inkludert i den opprinnelige søknaden, og som er viktige for å oppnå den samme profilen som ble vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) i sin uttalelse om helsemessig risiko ved bruk av etyllaurylarginat som konserveringsmiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 231/2012 vad gjelder spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243). Mattilsynet mener at endringene ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2015
Anvendelsesdato i EU
19.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 125-126
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2016
Anvendes fra i Norge
30.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1725
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro