Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m.

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU av 24. september 2010 om tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling av vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF når det gjelder unntak for bruk av af bly, kvikksølv, kadmium, hexavalent krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere

Commission Decision 2010/571/EU of 24 September 2010 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications containing lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2011)

Sammendrag av innhold
Gjennom direktiv 2002/95/EF forbys bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

Vedlegg til direktiv 2002/95/EF inneholder en liste over unntak fra forbudet. Unntakene tas opp til revisjon sett i lys av teknisk og vitenskapelig utvikling på området. Gjennomgangen av unntakene viser at for visse spesifikke bruksområder for de aktuelle stoffene er det ennå ikke funnet tilfredsstillende alternativer slik at unntak foreløpig opprettholdes. For de anvendelsesområdene hvor det finnes alternativer, oppheves unntakene. Videre viser revisjonen at for enkelte bruksområder kan innholdet av den/de aktuelle stoffene reduseres, dette skal også nedfelles i den/de aktuelle unntakene. På bakgrunn av revisjonen er det behov for omfattende endringer i vedlegget til direktiv 2002/95/EF.

På grunn av de omfattende endringene, og av hensyn til forståelighet/klarhet i regelverket, erstattes hele vedlegget til direktiv 2002/95/EF. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU innføres det nye, reviderte vedlegget til direktiv 2002/95/EF. Et corrigendum til rettsakten ble publisert 29. september 2010 i OJ 254.

Merknader
Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført i forskrift nr. 922 av 1. juni 2004 om begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU vil medføre behov for endringer i produktforskriften. Ved gjennomføring av rettsakten blir det viktig å ta inn endringene i corrigendum slik at vi også får et riktig og oppdatert regelverk på området.

Det er positivt at det er foretatt en gjennomgang av unntakene, og at det nå er mulig å oppheve enkelte unntak og også å redusere innholdet av stoff i visse bruksområder. Endringene er positive i forhold til helse og miljø, og også viktig i forhold til gjennomføring av intensjonen med regelverket, dvs at unntak skal utgå. For både berørt industri og aktuelle myndigheter synes det rasjonelt at hele vedlegget erstattes med et oppdatert samlet vedlegg, noe som gjør regelverket enklere og klarere å forholde seg til.

Forslag til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no Norge deltar aktivt i arbeidet som pågår i EU på dette området, herunder med faglige innspill og deltakelse på møter og er ellers i kontakt med berørte parter. Rettsakten anses ikke å ha omfattende økonomiske eller administrative konsekvenser. Det vil innebære tilsvarende forpliktelser og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2010/571/EU ble fastsatt 24. september 2010 og publisert i OJ 25. september 2010. Et corrigendum til rettsakten ble publisert i OJ 29. september 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2010
Anvendelsesdato i EU
15.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 750-756
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0571
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro