Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/360 av 17. desember 2019 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i platinerte platinaelektroder som brukes til visse målinger av konduktivitet

Commission Delegated Implementing Directive (EU) 2020/360 of 17 December 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in platinized platinum electrodes used for certain conductivity measurements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2020) 

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 37 i vedlegg IV vedrørende bruk av bly i platinerte platinumelektroder som benyttes til målinger av ledningsevne.

Blyets funksjon i denne sammenheng er å sikre høy kvalitet i målingene.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet  og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil blive tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket  berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet.  Unntaket gis med frist til 31.12.2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg VI i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 2 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/xxx vil medføre endringer i punkt 37 i vedlegg 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status

Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift 2.7.2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2020
Anvendes fra i Norge
02.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0360
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro