Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/364 av 17. desember 2019 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør

Commission Delegated Directive (EU) 2020/364 of 17 December 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of cadmium in certain radiation tolerant video camera tubes

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2020)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak til vedlegg IV vedrørende bruk av kadmium i visse strålings-tolerante videokamera rør. Det fins for tiden ikke kadmiumfrie alternativer som kan tilfredsstille tekniske krav til den type utstyr som skal brukes i områder med høy grad av stråling som kjernekraftverk og anlegg for å behandle avfall fra kjernekraftverk.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning på 7 år etter publisering i official journal, nevnte bruksområde i elektrisk og elektronisk utstyr som kommer inn under kategori 9.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 2 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter ". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/xxx vil medføre nytt unntak punkt 44 i vedlegg 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten er publisert i off.journ.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2020
Anvendelsesdato i EU
01.09.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet