Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv .../... av 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bruk av kadmium i belysnings- og skjermsystemer

Commission Delegated Directive .../... pf 30 January 2015 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in illumination and display lighting applications

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.02.2015

Behandlende organ

Nærmere omtale

[Red. anm.: Utkastet til rettsakt er trukket tilbake av Kommisjonen]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.06.2015)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter. Kadmium kunne benyttes i fargekonverterende II-VI-lysdioder til bruk i halvlederbaserte belysnings- og skjermsystemer frem til 1. juli 2014. Fristen for unntak forlenges siden det foreløpig ikke er teknisk mulig å erstatte kadmium i dette bruksområdet. Videre har disse fargekonverterende lysdioder et betydelig fortrinn når det gjelder lavt energiforbruk og fargeegenskaper. For å skille mellom bruk i belysningssystemer og bruk i skjermsystemer deles unntaket i to;

Gyldighetsperioden for punkt 39 (heretter punkt 39 a) i vedlegg III forlenges frem til 30. juni 2017 for å sikre rettssikkerheten og gi belysningssektoren mulighet for å forske videre på lysdioder. Punkt 39 b - bruk av kadmium i kadmiumbasert halvledernanokrystall lysdioder, som kan ”downshifte” og benyttes i skjermsystemer, unntas fra forbudet frem til 30. juni 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endringer av kap. 2a, vedlegg 1, i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet