Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/365 av 17. desember 2019 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddematerialer og overflatebehandling på koplinger brukt i visse håndholdte forbrenningsmotorer

Commission Delegated Directive (EU) 2020/365 of 17 December 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders and termination finishes used in certain hand-held combustion engines

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2020) 

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 41 i vedlegg III vedrørende bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling til bruk i elektroniske deler i visse håndholdte forbrenningsmotorer. Bly brukes ofte i loddemateriale for å kontrollere smeltepunktet. Alternative materialer uten bly er testet med suksess, men det trengs mer tid for å bekrefte pålitelighet i blyfrie materialer.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning på 2 år etter publisering i official journal. Unntak for kategori 8 og 9 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 ". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/xxx vil medføre endringer i punkt 41 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status

Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift 2.7.2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2020
Anvendes fra i Norge
02.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro