Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/177 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff

Commission Delegated Directive (EU) 2019/177 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead as activator in the fluorescent powder of discharge lamps containing phosphors

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder visse farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Dette krav gælder ikke de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2) De forskellige kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i det nævnte direktivs bilag I.

(3) Bly er et stof, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU. Anvendelsen af bly som aktivator i lyspulver (højst 1 % vægtprocent bly) i udladningslamper til brug som solarielamper, der indeholder lysstof som f.eks. BSP (BaSi2O5:Pb), blev imidlertid undtaget fra begrænsningen og er som sådan i øjeblikket opført under punkt 18.b i bilag III til nævnte direktiv. Den oprindelige udløbsdato for nævnte undtagelse var for kategori 1-7 og 10 den 21. juli 2016, i overensstemmelse med direktivets artikel 5, stk. 2, andet afsnit.

(4) Kommissionen modtog en ansøgning om en fornyelse af undtagelsen inden den 21. januar 2015 i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, første afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen forbliver gyldig, indtil der træffes afgørelse om ansøgningen i henhold til andet afsnit i samme artikel.

(5) Desuden modtog Kommissionen i januar 2015 ansøgning nr. 2015-3 om en ny undtagelse, der skal føjes til bilag IV for udladningslamper, hvis de bruges som lamper til fototerapi (medicinsk udstyr) og indeholder lysstof. Da vurderingen viste, at det mekanisk set er muligt, at en lampe til medicinsk brug kan passe til solarieudstyr og omvendt, blev det besluttet at samle disse ansøgninger om undtagelse under vurderingen af undtagelser under punkt 18.b i bilag III.

(6) Der kræves bly som aktivator i lyspulver, for at bariumsilikatlysstof kan lyse. Det omdanner 254 nm-stråling til den udformede UV-stråling (290nm-400nm) og anvendes i over 95 % af lysstofrørene i kviksølv-lavtryksudladningslamper til indendørs brug i solarieudstyr og visse medicinske anvendelser. Det giver den UV-intensitet i bølgelængden 350 nm, der er afgørende for at igangsætte pigmentering af huden.

(7) Solarieudstyr er strengt reguleret i Unionen, og ethvert eventuelt alternativ til bly vil skulle opfylde kriterierne om pålidelighed, sikkerhed og overvejelser af sundhedsrisici. Der findes i øjeblikket ingen sådanne alternativer.

(8) På grund af manglende pålidelige alternativer er det stadig ikke videnskabeligt og teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere bly for visse former for udladningslamper, der indeholder lysstof. Undtagelsen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 og svækker således ikke den miljø - og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den. Undtagelsen for bly som aktivator i lyspulver (højst 1 % vægtprocent bly) i udladningslamper til brug som solarielamper, der indeholder lysstof, bør derfor fornyes.

(9) Da der for de pågældende anvendelser endnu ikke findes nogen pålidelige alternativer, bør undtagelsen for kategori 1-7 og 10 i bilag I til direktiv 2011/65/EU fornyes med den maksimale gyldighedsperiode på fem år indtil den 21. juli 2021. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(10) For andre kategorier end 1-7 og 10 i bilag I til direktiv 2011/65/EU forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Af hensyn til den juridiske klarhed bør udløbsdatoerne anføres i bilag III til nævnte direktiv.

(11) I betragtning af ansøgning nr. 2015-3 og den omstændighed, at det mekanisk set er muligt, at en lampe til medicinsk brug kan passe til solarieudstyr og omvendt, bør der tilføjes et nyt underpunkt 18.b-I i bilag III til direktiv 2011/65/EU specifikt for medicinske anvendelser, bortset fra dem, der er omfattet af punkt 34 i bilag IV til direktiv 2011/65/EU. Dette underpunkt bør gælde for kategori 5 og 8 og være gyldigt indtil den 21. juli 2021.

(12) Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2018
Gjennomføringsfrist i EU
29.02.2020
Anvendelsesdato i EU
01.03.2020
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet