Bruk av fenpropimorph som trebeskyttelsesmiddel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for oppføring av fenpropimorph som et aktivt stoff

Commission Directive 2009/86/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fenpropimorph as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2009)

Sammendrag av innhold
Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Nye stoffer på markedet vurderes i henhold til biociddirektivets artikkel 11.

Nedenfor gjennomgås følgende fire direktiver som omhandler inkludering av aktive stoffer på vedlegg I til biociddirektivet og som kan benyttes i trebeskyttelsesmidler/treimpregneringsmidler. Godkjenning av disse fire stoffene gis med tilsvarende gitte betingelser og omtales derfor felles:

• Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 om fenpropimorph
• Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF av 30. juli 2009 om thiacloprid
• Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF av 31. juli 2009 om disodium tetraborate
• Kommisjonsdirektiv 2009/94/EF av 31. juli 2009 om borsyre

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF godkjennes stoffet fenpropimorph til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/88/EF godkjennes det nye aktive stoffet thiacloprid til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/91/EF godkjennes stoffet disodium tetraborate til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/94/EF godkjennes stoffet borsyre til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff på vedlegg I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet.

Imidlertid er det knyttet gitte betingelser og strenge krav til godkjenning. Når medlemsstatene vurderer søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå og som kan utsettes for produktet. Videre skal det også legges vekt på de bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Når medlemsstatene gir produktgodkjenninger skal de vurdere disse risikoene og deretter sørge for å iverksette egnede tiltak eller pålegge spesifikke betingelser for å minimere de påviste risikoene. Produktgodkjenninger kan kun gis dersom søknaden inneholder informasjon om at risiko kan begrenses til et akseptabelt nivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger gis med følgende betingelser:

• Som følge av de forutsetninger som er gjort i forbindelse med risikovurderingen skal det ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, alltid benyttes verneutstyr, med mindre det i søknaden fremgår at risikoen i forbindelse med industriell bruk kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.
• Som følge av identifisert risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø skal det settes i verk passende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

Merknader
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og med senere endringer - er gjennomført i norsk rette gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF føres henholdvis stoffene fenpropimorph, thiacloprid, disodium tetraborate og borsyre opp på vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen trebeskyttelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse fire stoffene. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av de aktuelle stoffene, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i itrebesyttelsesmidler.
Gjennomføring av direktivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r).

Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsdirektivene 2009/86/EF, 2009/88/EF, 2009/91/EF og 2009/94/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevante og akseptable.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknader.

Status
Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF ble vedtatt 29. juli 2009, Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF ble vedtatt 30. juli 2009 og Kommisjonsdirektivne 2009/91/EF og 2009/94/EF ble vedtatt 31. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2010
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 131-134
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2010
Anvendes fra i Norge
08.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro