Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/2007 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 som gjelder bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt

Commission Regulation (EC) No 1245/2007 of 24 October 2007 amending Annex I to Regulation (EC) No 2075/2005, as regards the use of liquid pepsin for the detection of Trichinella in meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 som er en rettsakt hjemlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (H3). "H3" er en rettsakt i "hygienepakken".

Denne endringsforordningen blir gitt fordi det fra medisinsk hold fastslås at pepsinpulver kan gi allergiske reaksjoner (Invest. Allergol. Clin. Immunol. (2006) 16, s. 136-137). Videre viser undersøkelser gjort ved EUs referanselaboratorium, at følsomheten i metoden for påvisning av trikiner ikke endres, selv om det brukes flytende pepsin. Flytende pepsin blir dermed tillatt å bruke på linje med gammel metode, der pepsin i pulverform så langt har vært den eneste godkjente metodikken.

Forordningens artikkel 1 gir endringer i følgende punkter i forordning (EF) nr 2075/2005: Vedlegg I, kap. I, punkt 1, underpunkt p), Vedlegg I, kap. I, punkt 3.1, underpunkt b), Vedlegg I, kap. II, punkt A.1, underpunkt q), Vedlegg I, kap. II, punkt A.3, underpunkt a) sitt underpunkt v), Vedlegg I, kap. II, punkt C.3.1, underpunkt h). Alle endringer som gis i disse punktene representerer likestilling av flytende pepsin med pepsin i pulverform.

Merknader
Rettsakten må gjennomføres i forskriften som vil gjennomføre "hygienepakken" i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mulighet for å bruke alternativ metode for å påvise trikiner innebærer økt fleksibilitet for tilsynet, men ingen økte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Endringen er å anse som marginal og er derfor ikke sendt på tidlig høring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2007
Anvendelsesdato i EU
14.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 14-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1245
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro