Bruk av gluklosaminsalt ved produksjon av kosttilskudd

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/414 av 12. mars 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF med hensyn til (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt som brukes ved framstilling av kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2015/414 of 12 March 2015 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards (6S)-5- methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt used in the manufacture of food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Kosttilskuddsdirektivet (2002/46/EU) inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til kosttilskudd (vedlegg 1), og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene (vedlegg 2). Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddsdirektivet dersom forbindelsene er helsemessige trygge og har god biotilgjengelighet.

Forslaget til forordning vil innarbeide (6S)-5-metyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt (MTHFA) (vedlegg 2), som en kilde til folat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Dette innebærer at industrien vil få et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

Forbrukerne:
Forbindelsen er vurdert som helsemessig trygg og biotilgjengelig.

Mattilsynet:
Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA publiserte en risikovurdering 11. september 2013 som konkluderer med at MTHFA som en alternativ kilde til folat, er helsemessig trygt ved de bruksbetingelsene som er fremsatt i søknaden. Forbindelsen har tilsvarende biotilgjengelighet som folatforbindelser i mat.

MTHFA ble godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd i møtet i regulatorisk komité 10. februar 2014 (beslutning 2014/154/EU).

Mattilsynet støtter utvidelse av positivlisten med stoffer som er vurdert trygg.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 12. mars 2015 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2015
Anvendelsesdato i EU
02.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro