Bruk av IMOs system for identifikasjon av rederier og registrerte eiere

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/83/EF av 23. januar 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr. 725/2004 angående bruk av IMOs system for et unikt identifikasjonsnummer til rederier og registrerte eiere

Commission Decision 2009/83/EC of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council as far as the IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number Scheme is concerned

Siste nytt

EØS-komitevedtak 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning av 23. januar 2009 om endring i forordning (EF) nr. 725/2004, gjennomfører IMO resolusjon MSC.196(80) fastsatt 20. mai 2005, og som gjelder endringer i vedlegg 1 og 2 til del A av ISPS-koden (sertifikatmaler). MSC.196(80) trådte i kraft 1.1.2009. Resolusjonen ble gjennomført i Norge innen fristen ved at ISPS sertifikatmalen ble endret til å omfatte company identification number (CIN).

Merknader
Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger § 6 gjennomfører forordning (EF) nr. 725/2004 i norsk rett. Endringene som er fastsatt i Kommisjonsbeslutning 2009/083 er allerede gjennomført i norsk rett ved at sertifikatmaler som benyttes av Norge, er utarbeidet iht. forpliktelser som følger av MSC 196(80). Rettsakten får følgelig ikke rettslige konsekvenser for Norge. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/083 har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
EUs komite for sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og havner (MARSEC) anbefalte i sitt møte den 21. januar 2009 at MSC 196(80) inntas i EUs regelverk.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akspetabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt 23. januar 2009. Krav om gjennomføring satt til 1. januar 2009, dvs. før dato for beslutning. Uproblematisk for Norge da endringene allerede er gjennomført i norsk regelverk. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 84/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 143-144
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
04.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro