Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU av 25. februar 2010 om tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling av vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF vedrørende et unntak for bruk av kadmium

Commission Decision 2010/122/EU of 25 February 2010 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for an application of cadmium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2011)

Sammendrag av innhold
Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF som trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

I henhold til direktiv 2002/95/EF pålegges Kommisjonen å foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse listen (vedlegget) over de bruksområder som er unntatt fra kravene i direktivets artikkel 4.1 til den vitenskapelige og tekniske utvikling. Det har foreløpig ikke vist seg teknisk eller praktisk mulig å erstatte stoffet kadmium i fargekonverterende lysdioder med II-VI-halvledere uten at ytelsen reduseres kraftig. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU unntas disse materialene og komponentene foreløpig fra forbudet mot kadmium i ee-produkter. Imidlertid forskes det på kadmiumfri teknologi og erstatninger bør være tilgjengelig om fire til fem år.

I vedlegget til direktiv 2002/95/EF innsettes følgende punkt 39:

39. Kadmium i fargekonverterende II-VI-lysdioder (< 10 µg Cd pr. mm2 lysemitterende areal) til bruk i halvlederbaserte belysnings- og displaysystemer inntil 1. juli 2014.

Merknader
Direktiv 2002/95/EF med senere endringer er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU er foretatt ved endring i produktforskriften.

Forslag til unntak fra de generelle forbudene legges frem gjennom høringer (stakeholder consultations). Klima- og forurensningsdirektoratet informerer om, og legger ut disse stakeholder konsultasjonene på sine hjemmesider - www.klif.no - slik at berørte parter kan uttale seg og gi innspill.

Norge deltar aktivt i arbeidet i EU på dette området, herunder med faglige innspill og deltakelse på møter og er ellers i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/122/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbelsutning 2010/122/EU ble vedtatt 25. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 14/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2010
Anvendelsesdato i EU
18.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 401-402
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2011
Anvendes fra i Norge
07.04.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0122
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro