Bruk av kroppsskannere på lufthavner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2011 av 10. november 2011 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart om bruk av kroppsskannere på lufthavner

Commission Regulation (EU) No 1141/2011 of 10 November 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the use of security scanners at EU airports

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2012)

Sammendrag av innhold
Securityregelverket i EU er hjemlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. Detaljerte gjennomføringsbestemmelser er gitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010, samt de deler som ikke kan publiseres av sikkerhetshensyn i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Hovedhensynet bak regelverket er å hindre at forbudte gjenstander kommer inn i fly eller på kritisk del av lufthavnen (CSRA). For å hindre dette sjekkes bagasje, personer, frakt osv. EU-regelverket bygger på et prinsipp om "one-stop-security", dvs. at det ikke er behov for en ny sikkerhetssjekk innad i EU og enkelte godkjente tredjeland, som for eksempel Norge.

I gjeldende regelverk er det bestemt at følgende metoder for sjekk av passasjerer, alene eller i kombinasjon, er tillatt; manuell gjennomsøking, metalldetektorportal, håndholdt metalldetektor, bombehund samt utstyr for sporpåvisning av eksplosiver. Kommisjonen har i dette regelverket bestemt at man i tillegg til disse alternativene skal kunne benytte kroppsskanner.

Merknader
Forordningen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for de flyplassene som velger å investere i kroppsskannere. Det er ikke påbudt å bruke kroppsskannere

Vurdering
Forordningen ansees EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Status
Forordningen ble vedtatt 10. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2011
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 570-571
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.08.2013
Anvendes fra i Norge
14.08.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1141
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro