Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 101/2013 av 4. februar 2013 om bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe

Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) nr. 101/2013 om frivillig bruk av melkesyre til overflatebehandling av slakteskrotter av storfe. Formålet er å redusere mikrobiologisk forurensning. Melkesyreoppløsningene må bare fremstilles av melkesyre som oppfyller spesifikasjonene fastsatt i forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier for tilsetningsstoffer.

I forordningen er det krav om at bruken av melkesyre til overflatebehandling kun skal være et ekstra forebyggende tiltak, som et tillegg til HACCP-planen, for å bidra til å redusere forekomsten av mikro-organismer. Videre er det krav om at behandlingen med melkesyre ikke skal erstatte god slaktehygiene eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden. Det er krav om at prøvetaking i henhold til forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier, skal skje før påføringen av melkesyren, for unngå å påvirke prøveresultatet. Det er krav om at slakteriet informerer andre virksomheter, som mottar slakteskrotter behandlet med melkesyre, om bruken av melkesyre. Denne informasjonsflyten skal dokumenteres. Det er likevel ikke krav om merking for å informere forbruker om at melkesyre har vært benyttet til overflatebehandling. Næringen har ved flere anledninger vært involvert i diskusjonene rundt bruk av melkesyre til overflatebehandling. De fleste i næringen ønsker en åpning for frivillig bruk av melkesyre som et ekstra forebyggende tiltak.

Merknader
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften). Økonomiske og administrative konsekvenser Bruken av melkesyre til overflatebehandling av slakteskrotter av storfe vil være en frivillig ordning virksomhetene kan velge å benytte som et ekstra tiltak i sin HACCP-plan. Det antas at dette ikke vil gi økte økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen. Fordi det i en periode kan være behov for økt tilsyn med virksomheter, som benytter melkesyre til overflatebehandling, antas det at endringene kan ha noe økte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget vurderte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har ingen innvendinger til utkastet, forutsatt at bruken av melkesyre til overflatebehandling anses å være et ekstra forebyggende tiltak, som bidrar til å redusere forekomsten av mikro-organismer, uten å erstatte god slaktehygiene eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har ved flere anledninger blitt fremmet til avstemming i SCFCAH uten at det har vært mulig å få kvalifisert flertall. Etter politisk behandling i Rådet og Europa-parlamentet vedtok Europakommisjonen forordningen 4. februar 2013, og det ble bestemt at den trer i kraft i EU 25. februar 2013.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
05.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 118-120
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.10.2013
Anvendes fra i Norge
10.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro