Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvente smågriser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2012 av 15. mai 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 om det minste tillatte innholdet av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris

Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2012 of 15 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the minimum content of sodium benzoate as a feed additive in feed for weaned piglets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av minste tillatte konsentrasjon av natriumbenzoat (4d5 som er godkjent under gruppen andre zootekniske tilsetningsstoffer) fra 99,9 % til 99,0 % i fôrtilsetningsstoff til avvent smågris. Denne substansen er trygg for mennesker, avvent smågris og miljøet, under samme betingelser for bruk som dagens formulering. Natriumbenzoat i en konsentrasjon av større enn eller lik 99,0 % er effektiv i avvent smågris. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningsperiode er ikke endret. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Den får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2012
Anvendelsesdato i EU
05.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 25-25
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0413
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro