Bruk av natriumfosfat (E 339) i naturtarm til pølser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1069/2013 av 30. oktober 2013 om endringer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av natriumfosfat (E 339) i naturtarm til pølser

Commission Regulation (EU) No 1069/2013 of 30 October 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sodium phosphates (E 339) in natural casings for sausages

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Godkjenningen gjelder bruk av natriumfosfater (E 339) i naturlige pølsetarmer (natural casings). Det er et teknologisk behov for fosfat i pølsetarmer. Naturlige tarmer har en tendens til å sprekke ved fylling og klebe seg sammen og dermed redusere produksjonshastigheten ved pølseproduksjon. Natriumfosfat er egnet til bruk for å øke styrken og forbedre produksjonsegenskapene til pølsetarmer, så de vil bedre tåle maskinell produksjon av pølser. Det vil medføre «carry over» av natriumfosfat til pølsene som er estimert til maksimum 250 mg/kg i ferdig produkt. Det er søkt om å få bruke 12 600 mg/kg tarmer. Maksimalt tolerabelt daglig inntak (MTDI) av fosfater er 70 mg/kg kroppsvekt. Estimert maksimumseksponering fra pølsetarmer vil bli 2,1 % av MTDI. Det bør derfor være tillatt å anvende natriumfosfat (E 339) til å forbedre de mekaniske egenskapene for tarmer til pølser. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er tilbøyelig til å ha en effekt på menneskers helse. Siden tillatt bruk av natriumfosfat (E 339) for å forbedre mekaniske egenskaper av naturlige tarmer er en oppdatering av unionslisten som ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra EFSA.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel, fordi det er et teknologisk behov for tilsetningsstoffet i vedkommende produkt. Natriumfosfat er egnet til bruk for å øke styrken og forbedre produksjonsegenskapene til pølsetarmer, så de bedre tåler maskinell produksjon av pølser. Det vil kunne medføre «carry-over» av natriumfosfat til sluttproduktet, men bruk av stoffet vil kun øke eksponeringen marginalt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
20.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 178-179
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2014
Anvendes fra i Norge
26.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1069
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro