Bruk av personlig verneutstyr

Tittel

Rådsdirektiv 89/656/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (tredje særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Del av EØS-avtalen ved ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

I henhold til Traktatens artikel 118A skal Rådet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen omhandler vedtagelse af et direktiv om brug af personlige værnemidler under arbejdet;

Rådet har i sin resolution af 21 . december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen taget til efterretning, at Kommissionen i nær fremtid agter at forelægge det minimumsforskrifter for tilrettelæggelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan garantere et højere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med brug af personlige værnemidler, er bydende nødvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

EFT nr . C 115 af 8 . 5 . 1989, s . 27 og

EFT nr . C 287 af 15 . 11 . 1989, s . 11 .

EFT nr . C 256 af 9 . 10 . 1989, s . 61.

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12 . juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet; bestemmelserne i nævnte direktiv finder derfor i fuld udstrækning anvendelse på spørgsmål vedrørende arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;

dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

foranstaltninger til kollektiv beskyttelse bør prioriteres højere end personlige værnemidler; arbejdsgiveren er forpligtet til at indføre sikkerhedsanordninger og -foranstaltninger;

forskrifterne i dette direktiv må ikke medføre, at personlige værnemidler, der er i overensstemmelse med Fællesskabets direktiver om deres udformning og fremstilling for så vidt ang å r sikkerhed og sundhed, skal ændres i forhold til bestemmelserne i disse direktiver;

det er hensigtmæssigt at fastlægge retningslinjer, som medlemsstaterne kan anvende ved fastsættelsen af de generelle regler for brug af personlige værnemidler;

i henhold til afgørelse 74/325/EØF, senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1985, skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslag på dette område -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.1989
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1992
Anvendelsesdato i EU
31.12.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett