Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1474 av 27. august 2015 om bruk av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra slakteskrotter

Commission Regulation (EU) 2015/1474 of 27 August 2015 concerning the use of recycled hot water to remove microbiological surface contamination from carcases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.07.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen tillater frivillig bruk av resirkulert varmtvann som et supplement for å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra hele og halve slakteskrotter av tamme hovdyr og oppdrettsvilt. Forordningen er hjemlet i artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 853/2004. Bruk av resirkulert varmtvann er tillatt på bestemte vilkår. I dag er det anledning til å benytte damp, oppvarmet vann av drikkevannskvalitet og vann tilsatt melkesyre som supplement for å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning. Bruk av resirkulert varmtvann skal kun være et frivillig ekstra tiltak, som en del av HACCP-planen, for å bidra til å redusere sannsynligheten for forekomst av smittestoffer. Bruken skal ikke erstatte god slaktehygiene eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden. Eventuell bruk av resirkulert varmtvann endrer ikke den driftsansvarliges plikt til å overholde bestemmelsene i lovgivningen om næringsmiddelhygiene som fastsatt i forordningene (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 2073/2005.

EFSA uttalte seg om spørsmålet i 2010. EFSA konkluderte med at bruk av resirkulert varmtvann er like effektivt som bruk av oppvarmet drikkevann til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning, når de relevante risiki (visse varmeresistente bakteriesporer) styres ved å sikre at resirkulert varmtvann oppvarmes med visse minimumskrav til temperatur/tid og et system med tilførsel av nytt vann. EFSA pekte dessuten på og definerte HACCP-kriterier med henblikk på å oppnå det resirkulerte varmtvannets forventede effektivitet og på å styre de mulige risiki. EFSA har påpekt skylling med drikkevann som et ekstra tiltak. EFSA anbefaler mer forskning når det gjelder varmeresistente bakteriesporer, kjemiske forurensninger og veterinære medisinrester som kan forurense resirkulert varmtvann.

Utkast til forordning ble ikke fremmet for avstemming i 2013 fordi det ikke var enighet om hvordan man skal kontrollere forekomst av sporedannende bakterier i det resirkulerte vannet og om det er behov for å skylle skrottene med rent drikkevann etter bruk av resirkulert varmtvann. Det tidligere punktet med krav til å skylle skrottene med rent drikkevann etter bruk av resirkulert varmtvann, er ikke lenger med i den vedtatte forordningen. Kommisjonen har løpende arbeid med internasjonale avtaler med store handelspartnere som USA, Canada og New Zealand. Det pågår diskusjoner mellom EU og Canada om handel med kjøtt og lettelser i gjensidige inspeksjoner. EU ønsker eksport av kjøtt til Canada. Canada ønsker blant annet aksept for bruk av resirkulert varmtvann for eksport av kjøtt til EU. Fjørfe og haredyr var omfattet av tidligere utkast til forordning, men er tatt ut i den vedtatte forordningen.

I vedlegget til forordningen del I er det knyttet vilkår til eventuell bruk av resirkulert varmtvann. Det er oppstilt vilkår om at vannet skal komme fra oppvarmet og resirkulert drikkevann i lukket og separat system, at vannet er oppvarmet etter visse minimumskrav til temperatur/tid, at nytt vann skal tilføres med passende hyppighet, herunder om nødvendig avskumming av grove partikler, filtrering og tilsetning av drikkevann. Det er videre oppstilt vilkår om at vannet kun skal benyttes på hele eller halve slakteskrotter av tamme hovdyr og oppdrettsvilt under kontrollerte og etterprøvde betingelser, at vannet ikke anvendes på slakteskrotter med synlig fekal forurensning, at anvendelsen ikke medfører noen ugjenkallelig fysisk endring av kjøttet og at anvendelsen av vannet skal foregå før slakteskrottene plasseres i kjøle- og fryserom. Betingelsene skal integreres i de prosedyrene virksomhetene har satt i verk basert på prinsippene om risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP), herunder som minimum de kriteriene som er fastsatt i vedlegget til forordningen del II.

Av forordningens vedlegg del II fremgår det minimumskrav til HACCP-kriterier og kontrollparametere. Det skal foretas mikrobiologisk prøvetaking før anvendelse av resirkulert vann, oppvarmingen skal før bruk på slakteskrotter overvåkes kontinuerlig med instrumentmålinger, dokumenteres og registreres, det skal med test av vann regelmessig verifiseres, dokumenteres og registreres at vannet overholder de gjeldende mikrobiologiske og kjemiske parametere for drikkevann og det skal med regelmessig overvåking verifiseres, dokumenteres og registreres, at vannet overholder den gjeldende indikatorparameteren for Clostridium perfringens.

Næringen har ved flere anledninger vært involvert i diskusjonene rundt bruk av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra slakteskrotter. De fleste i næringen har ønsket en åpning for frivillig bruk av resirkulert varmtvann som et ekstra tiltak.

Danmark bruker resirkulert varmtvann på gris med salmonella som tillegg til god produksjonspraksis (GMP).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Bruken av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra slakteskrotter er en frivillig ordning virksomhetene kan velge å benytte som et ekstra tiltak. Det antas at endringen vil kunne medføre reduserte kostnader for de som i dag benytter rent varmtvann, fordi bruk av resirkulert varmtvann vil være kostnadsbesparende sammenlignet med bruk av rent varmtvann. Fordi det i en periode kan være behov for økt tilsyn med virksomheter som benytter resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra slakteskrotter, antas det at endringene kan gi noe økte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet. Bruk av resirkulert varmtvann har også tilleggsverdi med hensyn til miljø- og energibevaring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har ingen innvendinger til forordningen, forutsatt at bruken av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra slakteskrotter anses å være et ekstra tiltak, som bidrar til å redusere sannsynligheten for forekomst av smittestoffer, uten å erstatte eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden.

Status
Forordningen ble votert i Kommisjonens faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCoPAFF), seksjon biologisk trygghet den 21. april 2015. Forordningen var deretter gjenstand for behandling i EU etter prosedyren "regulatory procedure with scrutiny». Forordningen ble vedtatt i EU 27.august 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2015
Anvendelsesdato i EU
17.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 114-116
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1474
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro