Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 913/2013 av 23. september 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoffer i visse smørbare frukt- eller grønnsakspålegg

Commission Regulation (EU) No 913/2013 of 23 September 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i smørbare produkter av frukt eller grønnsaker. Søtstoffene acesulfam K (E 950), syklamsyre og dens natrium- og kalsiumsalter (E 952), sakkarin og dets natrium- og kalsiumsalter (E 954), sukralose (E 955), neohesperidine DC (E 959) og steviolglykosid (E 960) er godkjent brukt i matvarekategorien 4.2.5.1 syltetøy ekstra og gelé, som definert i direktiv 2001/113/EF og matvarekategorien 4.2.5.2 syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè, som definert i direktiv 2001/113/EF.I matvarekategorien 04.2.5.3 «andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» har godkjenning vært begrenset til «bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker. Rettsakten endrer bruken av disse søtstoffene til å gjelde «Bare energiredusert frukt- eller grønnsaksmørepålegg og smørepålegg på basis av tørket frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker». Søtstoffene er godkjent i syltetøy, gelé og marmelade, og vil ikke gi økt eksponering eller overskridelse av ADI i frukt eller grønnsakssmørepålegg ettersom denne matvarekategorien ansees som et alternativ til syltetøy, gelé og marmelade. Derfor har ikke European Food Safety Authority (EFSA) blitt bedt om å vurdere endringen.Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 23. September 2013, dvs. 13. oktober 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Godkjenningen av søtstoffene sidestiller reguleringen av søtstoff i smørbare pålegg av frukt eller grønnsaker i matvarekategorien 04.2.5.3 «andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» med reguleringen av søtstoff i matvarekategoriene for syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè.

Mattilsynet mener at denne utvidede bruken av søtstoff ikke fører til en helsemessig risiko, og energireduserte alternative produkter kan være til fordel for forbruker, og det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn. Flere alternative søtstoffer gir næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at denne godkjenningen av nevnte søtstoffer sidestiller reguleringen av søtstoff i smørbare pålegg av frukt eller grønnsaker med reguleringen av søtstoff i matvarekategoriene for syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè, og som fører til alternative energireduserte produkt i matvarekategorien.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23. september 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.09.2013
Anvendelsesdato i EU
14.10.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0913
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro