Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1092/2014 av 16. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter

Commission Regulation (EU) No 1092/2014 of 16 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Beskrivelse
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler og vilkår for bruk.

Denne endringen er basert på en søknad om godkjenning av bruk av søtstoffer i alle produkter i næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt og grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

Rådsdirektiv 2001/113/EF beskriver og definerer syltetøy, gelé og marmelade. Produktene er i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innplassert i næringsmiddelkategori 04.2.5.1 «Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF» og i næringsmiddelkategori 04.2.5.2 «Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepure, som definert i direktiv 2001/113/EF». I begge disse kategoriene kan søtstoffene aspartam (E 951), neotam (E 961) og aspartam-acesulfamsalt (E 962) brukes i energiredusert syltetøy, gelé og marmelade. Næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt og grønnsaker» omfatter både smørbare frukt- og grønnsakprodukter, mens aspartam (E 951), neotam (E 961) og aspartam-acesulfamsalt (E 962) er begrenset til «Bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker».

En utvidelse av bruksområdet til disse søtstoffene til å gjelde alle andre energireduserte lignende smørbare frukt- eller grønnsakprodukter vil gjøre det mulig å bruke dem på samme måte som i energiredusert syltetøy, gelé og marmelade. Smørbare frukt- og grønnsakprodukter er et alternativ til syltetøy, gelé og marmelade. Godkjenning av søtstoffer i disse produktene vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringen ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområdet for søtstoffer til smørbare frukt- og grønnsakprodukter har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 16.oktober 2014, dvs. 5. november 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i energireduserte smørbare frukt- og grønnsakprodukter.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter gir et alternativ til vanlig syltetøy, gelé og marmelade. Godkjenning i disse produktene vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i energireduserte smørbare frukt- og grønnsakprodukter.

Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter verken fører til økt eksponering av betydning eller økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter vil gi et større utvalg av energireduserte smørbare produkter og verken fører til økt eksponering eller økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2014
Anvendelsesdato i EU
06.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro