Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 739/2013 av 30. juli 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktails og i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for tilsetningsstoffet stigmasterolrike plantesteroler

Commission Regulation (EU) No 739/2013 of 30 July 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Stigmasterol-rich plant sterols as a stabiliser in ready-to-freeze alcoholic cocktails, and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards specifications for Stigmasterol-rich plant sterols food additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler. Stigmasterolrike plantesteroler (heretter kalt stigmasterol) godkjennes for bruk i fryseklare alkoholholdige cocktails med eller uten fløte. Det er et teknologisk behov for stigmasterol som stabilisator (iskrystalldannende middel) for å generere og vedlikeholde en finfordeling av iskrystaller i frosne alkoholholdige drikker. Uten stigmasterol kan en underkjøling av produktet skje og isdannelse kan ikke garanteres. European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert stigmasterol for bruk i fryseklare alkoholholdige cocktails. EFSA konkluderte med at den foreslåtte bruk og bruksnivå av stigmasterol ikke er en mattrygghetsrisiko. EFSA konkluderte videre med at daglig inntak fra alle kilder ikke kommer til å overstige 3 gram/dag. Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktails og gi tilsetningsstoffet E-nummeret E 499. Spesifikasjoner for stigmasterol bør gis i forordning (EU) nr. 231/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2013
Anvendelsesdato i EU
20.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0739
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro