Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 818/2013 ac 28. august 2013 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer for vannbaserte klare aromatiserte drikker

Commission Regulation (EU) No 818/2013 of 28 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Sucrose esters of fatty acids (E 473) in flavourings for water based clear flavoured drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer for vannbasert klare aromatiserte drikker. Emulgatorer er nødvendig for å stabilisere smaksoljer når disse tilsettes i vannbaserte drikker. Uten tilsetning av et emulgeringsmiddel blir ikke fettbaserte smaksstoffer jevnt fordelt i de vannbaserte drikkevarene og vil ligge på overflaten som en oljeaktig ring. Når smaksstoffet blir liggende på overflaten øker eksponeringen av oksygen, som fører til redusert organoleptisk akseptabilitet. Rensede smaksoljer vil, til en viss grad, spre seg i leskedrikken, men vil fremdeles ha reduserte organoleptisk egenskaper og være lite akseptabelt. Sukroseestere av fettsyrer som emulgator gir en mye bedre fordeling av smaksoljen, og dermed et langt bedre produkt.

Den økte eksponeringen av sukroseestere av fettsyrer i smaksoljer for vannbasert klare aromatiserte drikker er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer med at bruken av sukroseestere av fettsyrer som emulgator i den foreslåtte matvarekategorien er ubetydelig og ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 28. august 2013, dvs. 20. september 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Sukroseestere av fettsyrer i smaksoljer for vannbaserte klare aromatiserte drikker gir en bedre fordeling av smaksoljen og leskedrikken vil ha akseptable organoleptisk egenskaper.

Mattilsynet antar et kvalitetsmessig bedre produkt er til fordel for forbrukerne, det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn.Flere alternative emulgatorer vil gi næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. august 2013, og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2013
Anvendelsesdato i EU
18.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2014
Anvendes fra i Norge
08.04.2014